Menü Kapat

Akademi Şube Müdürlüğü

Fevzi TATMAZ

Şube Müdürü

                                                                    AKADEMİK ŞUBE MÜDÜRĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Personel Daire Başkanlığının temel görevi Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile ilgili 124 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi gereğince;

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak 

Personel sistemin geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek ve Rektörlük Makamına teklifte bulunmak.

Kurumiçi – yurtiçi – yurtdışı görevlendirilme işlemlerini yapmak.

Personelin disiplin işlemlerini ve güvenlik soruşturmalarını takip etmek.

Talep halinde Başkanlığımıza intikal eden Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b. konularda verilecek görüşleri belirlemek.

Merkez ve taşra Akademik personelinin yıllık mazeret ve aylıksız izinlerini, takip etmek, yıllık izinlerini yurt dışında geçirmek isteyen personelin pasaport işlemlerini yapmak

Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ilgili sistemlere aktarmak, bilgilendirmek.   

Ücretsiz izin, askerlik izni ve yurt dışı maaşsız görevlendirmeleri yapılan personellerin takibini yapmak, özlük haklarını saklı tutmak.

Akademik personelin sağlık izinlerinin takip edilmesi.

Yabancı Uyruklıu Personel ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

Birimlerden gelen görev süresi uzatma teklif  iş ve işlemlerini yapmak. (Dr.Öğr.Üyesi – Öğretim Görevlisi – Araştırma Görevlisi)

Dekan/Müdür atama iş ve işlemlerini yapmak.

Akademik Personel Alım İlanı iş ve işlemlerini yapmak.

Verilen Benzeri görevleri yapmak